CONDICIÓNS LEGAIS DE USO DESTE SITIO WEB

1. Obxecto.

1.1. As presentes condicións legais regulan o uso e as condicións de acceso do sitio web https://protectoravilagarcia.org/, páxina web propiedade de ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMAIS VILAGARCÍA DE AROUSA (en diante PROTECTORA VILAGARCÍA).

1.2. O uso ou o acceso a este sitio implica que vostede (en diante “usuario”) recoñece ler e comprender as presentes condicións legais de uso, e acorda cumprilas na súa totalidade.

1.3. Se vostede como usuario non está de acordo con algunha das presentes condicións deberá deixar de acceder a este sitio.
2. Propiedade do Sitio.

2.1. En conformidade coa Lei 34/2002, do 11 de xullo e demais lexislación aplicable informámoslle que este sitio web https://protectoravilagarcia.org/ é propiedade da entidade con denominación social «PROTECTORA VILAGARCÍA».

2.2. Dita entidade ten o seu domicilio social en Piñeiral de Rey s/n CP 36600 Vilagarcía de Arousa Pontevedra.

2.3. Pode contactar con PROTECTORA VILAGARCÍA no número de teléfono 986 160 110 ou na dirección de correo electrónico info@protectoravilagarcia.org.

2.4. Salvo que expresamente establézase doutro xeito, as comunicacións con PROTECTORA VILAGARCÍA poderanse realizar mediante correo ordinario na dirección física ou mediante correo electrónico. A compañía poñerase en contacto co Usuario vía correo electrónico, na dirección que obre na súa poder ou lle sexa facilitada respecto diso.
3. Funcionamento do sitio.

3.1. PROTECTORA VILAGARCÍA resérvase o dereito para modificar, en calquera momento, unilateralmente e sen necesidade de previa notificación aos seus usuarios, os contidos, a estrutura, o funcionamento ou as condicións de acceso deste sitio.

3.2. Con todo, os usuarios do sitio son consciente e aceptan que parte da información contida nel podería ser incorrecta, estar incompleta ou anticuada, ou conter erros tipográficos. PROTECTORA VILAGARCÍA non está obrigada a actualizar o contido deste sitio e non será responsable da non actualización da información. É de exclusiva responsabilidade do usuario avaliar a exactitude e/o utilidade de calquera información, consello, opinión, ou calquera outro contido dispoñible a través deste sitio.

3.3. Así mesmo PROTECTORA VILAGARCÍA resérvase o dereito para suspender temporalmente, sen necesidade de aviso previo/previo aviso, o acceso a este sitio para realizar operacións de mantemento, actualización, mellora ou de reparación.

3.4. Está prohibido que o usuario utilice este sitio web para o envío, a transmisión ou a publicación de calquera material ilegal, ameazante, calumnioso, difamatorio, propagandístico, escandaloso, obsceno, pornográfico, ou calquera outro material que puidese dar lugar a responsabilidades civís ou penais conforme á lexislación aplicable, feitos estes de os que en calquera caso será responsable o usuario.

3.5. PROTECTORA VILAGARCÍA tampouco garante que este sitio web ou os servidores que o aloxan estean libres de virus e doutro tipo de software potencialmente perigoso, así como a dispoñibilidade, continuidade, utilidade e infalibilidade do funcionamento deste sitio, dos seus servizos ou os seus contidos; nin a licitud, fiabilidade ou utilidade da información e contidos fornecidos por terceiros a través deste sitio.

3.6. Con carácter xeral só poderán usar este sitio as persoas físicas e xurídicas con capacidade xurídica suficiente #de acordo con a lexislación aplicable. De modo excepcional poderán usar o sitio menores de idade que obtivesen previamente a autorización dos seus pais ou titores legais, os cales serán responsables do uso que o menor ao seu cargo faga do sitio.
4. Comportamento dos usuarios. Prohibicións.

4.1. O uso dos contidos e servizos ofrecidos por PROTECTORA VILAGARCÍA será baixo o exclusivo risco e responsabilidade do usuario.

4.2. A compañía non asume ningún deber ou compromiso de verificar nin de vixiar os contidos e informacións introducidos polos usuarios.

4.3. O usuario comprométese a utilizar o sitio web e todo o seu contido e servizos dun modo dilixente, sempre con suxeición á Lei, aos bos costumes, e ás presentes condicións xerais, mantendo sempre o respecto cara aos demais usuarios.

4.4. Así mesmo, o usuario comprométese a facer un uso adecuado dos materiais e informacións contidos no sitio web, non empregándoos para realizar actividades ilícitas ou constitutivas de delito, que atenten contra os dereitos de terceiros, ou que infrinxan a regulación sobre propiedade intelectual e industrial, ou calquera outras normas do ordenamento xurídico aplicable, sendo o único responsable fronte a PROTECTORA VILAGARCÍA e a terceiros polo incumprimento do aquí establecido.

4.5. O usuario comprométese a non transmitir, introducir, difundir ou poñer ao dispor de terceiros, calquera tipo de material e información contrarios á Lei, á moral, á orde pública e ás presentes condicións xerais de uso.

4.6. En todo caso, o usuario haberá de achegar sempre unha información veraz que non poida levar a ningún tipo de confusión, así como datos identificativos correctos, e nunca suplantando a terceiros ou en nome destes.

4.7. En relación á infracción de calquera irregularidade, lembre que a dirección IP do seu computador queda rexistrada polo simple acceso ao noso sitio web.
5. Zonas protexidas do sitio web.

5.1. Xeralmente para o acceso aos servizos de PROTECTORA VILAGARCÍA non será necesario a subscrición ou rexistro do usuario.

5.2. A utilización de determinados servizos poderá estar condicionada á previa obtención dunha conta persoal mediante o rexistro do usuario. Este rexistro efectuarase na forma expresamente sinalada no sitio web.

5.3. Este sitio pode conter zonas de acceso restrinxido, protexidas por identificadores e contrasinais ou outros mecanismos de seguridade. O usuario non tentará acceder a estas zonas de acceso restrinxido se non está debidamente autorizado por PROTECTORA VILAGARCÍA, nin tentará eludir ou manipular os mecanismos de protección establecidos por ela.

5.4. O usuario que fose autorizado por PROTECTORA VILAGARCÍA para acceder a algunha destas zonas protexidas será o exclusivo responsable de manter en estrito secreto, e non divulgar a terceiros, os identificadores, contrasinais e demais métodos de seguridade que PROTECTORA VILAGARCÍA poña á súa disposición para acceder ás zonas protexidas. O usuario será por tanto o único responsable dos danos que se deriven de non manter en segredo os mecanismos de seguridade mencionados.

Comunícase ao usuario que o intento de acceso non autorizado ás zonas de acceso restrinxido deste sitio pode estar suxeito a responsabilidade civil e/o penal.

6. Propiedade intelectual e industrial.

6.1. Todos os contidos do sitio, incluíndo,a título enunciativo e non limitativo, as marcas comerciais, logotipos, gráficos, imaxes, arquivos de son e vídeo, software, código de programación, textos, iconas, e os nomes que identifican servizos (en diante “os materiais”) son propiedade de PROTECTORA VILAGARCÍA e están protexidos pola lexislación vixente en materia de dereitos de propiedade intelectual e industrial.

6.2. O acceso do usuario a este sitio non implica ningún tipo de renuncia, transmisión nin cesión, total ou parcial, dos devanditos dereitos de propiedade, por esta razón, o acceso a estes contidos ou elementos non outorga, baixo ningún concepto, ao usuario a posibilidade da súa copia, venda, modificación, reprodución, publicación, cesión, transmisión, ou creación de novos produtos ou servizos derivados da información e elementos aquí contidos.

6.3. É por iso que o usuario deste sitio non poderá, salvo previa autorización expresa e por escrito de PROTECTORA VILAGARCÍA, copiar, distribuír, descargar, modificar, suprimir, borrar, alterar, publicar, transmitir, ou aproveitarse de calquera forma dos materiais que contén.

6.4. O usuario non adquire dereitos ou licenza en relación co servizo nin os elementos no mesmo, excepto o dereito limitado a utilizar o servizo #de acordo con as condicións aplicables. Unicamente poderá utilizar os contidos ou elementos aos que acceda a través dos servizos de PROTECTORA VILAGARCÍA para o seu propio uso e necesidades, obrigándose a non realizar nin directa, nin indirectamente unha explotación comercial, nin dos servizos, nin dos materiais, elementos, ou información obtidos a través dos mesmos.

7. Protección de Datos e Política de privacidade.

7.1. De acordo con o establecido na lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, PROTECTORA VILAGARCÍA informa o usuario da existencia dun ficheiro de datos de carácter persoal que contén os datos que os usuarios introducen no sitio. PROTECTORA VILAGARCÍAA é responsable do ficheiro.

7.2. O usuario e titular dos datos queda informado, e presta o seu consentimento inequívoco, de que mediante o enchemento dos diversos formularios os seus datos persoais quedarán incorporados aos ficheiros automatizados de PROTECTORA VILAGARCÍA, co fin de poderlle prestar e ofrecer os nosos servizos así como manter informado o usuario sobre os produtos ofertados.

7.3. 7.3. PROTECTORA VILAGARCÍA comprométese ao cumprimento da súa obrigación de secreto con respecto aos datos de carácter persoal e ao deber de tratalos con confidencialidade. Para estes efectos adoptará as medidas de seguridade razoables previstas pola lei para evitar a súa alteración, perda ou acceso non autorizado.

7.4. O usuario poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos de carácter persoal nos termos establecidos na lexislación vixente, a través de PROTECTORA VILAGARCÍA ou en PROTECTORA VILAGARCÍA.

8. Política do uso de Cookies.

8.1. Os “Cookies” son ficheiros de texto que os servidores que aloxan sitios web envían aos navegadores dos seus usuarios. Os cookies non se poden executar nin poden conter virus, e só poden lerse polo servidor que aloxa o sitio web.

8.2. Este sitio require o emprego de “Cookies” para o seu correcto funcionamento.

9. Información transmitida polos Usuarios.

9.1. Este sitio pode conter foros públicos, salas de conversación (“chats”) e outros mecanismos mediante os cales os usuarios poden expresar a súa opinión e intercambiar arquivos en formato electrónico. As informacións, as comunicacións e os ficheiros que se envíen a través destes foros e salas, xunto coas direccións de correo electrónico e outras comunicacións divulgadas polos usuarios non terán a consideración de material confidencial.

9.2. Cando os usuarios transmitan ou publiquen calquera tipo de información a este sitio, estarán a outorgar autorización a PROTECTORA VILAGARCÍA para utilizar a devandita información, incluíndo, sen limitación, a utilización, reprodución, transmisión, publicación ou envío da devandita información con calquera obxecto, incluíndo, sen limitación, a reprodución, revelación, transmisión, publicación ou envío da devandita información.

9.3. PROTECTORA VILAGARCÍA non asume responsabilidade algunha polo contido da información ou das comunicacións enviadas polos seus usuarios a través destas áreas.

10. Exclusión de garantías e Responsabilidades.

10.1. Toda a información contida neste sitio fornécese “tal cal”, sen que PROTECTORA VILAGARCÍA outorgue garantías de ningunha clase, tanto expresas como implícitas, relativas á precisión, fiabilidade e integridade deste sitio. PROTECTORA VILAGARCÍA non outorga ningunha garantía, explícita ou implícita, incluíndo, a título enunciativo e non limitativo, garantías por incumprimento de calidade, de comerciabilidad ou de idoneidade para un fin determinado.

10.2. PROTECTORA VILAGARCÍA tampouco garante que este sitio web, ou os servidores que o aloxan, estean libres de virus e doutros tipos de software potecialmente perigoso.

10.3. PROTECTORA VILAGARCÍA non garante a dispoñibilidade, continuidade, utilidade e infalibilidade do funcionamento deste sitio, dos seus servizos ou dos seus contidos; nin a fiabilidade ou utilidade da información e contidos fornecidos por terceiros a través deste sitio. A pesar de que PROTECTORA VILAGARCÍA realiza todo esforzo razoable para garantir a dispoñibilidade, acceso, continuidade, e infalibilidade do funcionamento e dos seus servizos, PROTECTORA VILAGARCÍA non garante as mesmas, pois poden verse interferidas por numerosos factores alleos a ela. En consecuencia, non será responsable, (cos límites establecidos no ordenamento xurídico vixente), polos danos e prexuízos de toda natureza causados ao usuario como consecuencia da citada indispoñibilidade, fallos de acceso e falta de continuidade.

11. Limitación de responsabilidade.

11.1. PROTECTORA VILAGARCÍA non se responsabilizará en forma algunha de calquera dano directo ou indirecto, lucro cesante ou perda de datos e /o clientes que se deriven do uso por parte dos usuarios ou da imposibilidade de uso deste sitio web.

11.2. Este sitio pode conter vínculos hipertextuales (“Links”) e remisións a outros sitios e páxinas web que poden non estar controlados por PROTECTORA VILAGARCÍA, nestes casos PROTECTORA VILAGARCÍA non se responsabilizará dos contidos que poidan aparecer nas devanditas páxinas.

11.3. O usuario acepta expresamente deixar exenta a PROTECTORA VILAGARCÍA de calquera responsabilidade dos actos ou omisións do usuarios baseadas nos contidos aloxados neste sitio.

11.4. O usuario entende e acepta expresamente que calquera tipo de contido, software ou calquera outro tipo de material, que descargue ou obteña de calquera outra forma a través deste sitio realízase pola súa conta e risco, e que el como usuario será o único responsable de calquera dano ou perda de datos causado aos seus sistemas informáticos.

11.5. PROTECTORA VILAGARCÍA puxo todos os medios razoables para asegurar que a información que contén este sitio é correcta. Con todo, os usuarios do sitio aceptan coñecer que parte da información contida neste sitio podería ser incorrecta, estar incompleta ou anticuada, ou conter erros.

12. Dereito de exclusión e nulidade parcial.

12.1. PROTECTORA VILAGARCÍA resérvase o dereito de cancelar, eliminar, ou desautorizar a utilización de todos ou algún dos servizos do sitio web a calquera usuario sen necesidade de aviso previo/previo aviso se ao seu criterio, e en calquera tipo de circunstancia, este estivese a realizar un uso incorrecto do mesmo.

12.2. Se un Tribunal competente resolve que calquera das disposicións contidas nestas condicións legais é ilícita ou nula, tal disposición será excluída se así se requirise legalmente. O usuario acepta expresamente que o resto das disposicións non excluídas non se verán modificadas, e que seguirán tendo plena vixencia.

13. Lei aplicable e Xurisdición.

13.1 Este sitio atópase situado e é operado desde España. Todas as cuestións relativas a este sitio réxense polas leis españolas e sométense á xurisdición dos Xulgados e Tribunais competentes de España, sen que sexan de aplicación os principios sobre conflito de leis. Naqueles casos en que o usuario non teña a condición de consumidor, ou que teña o seu domicilio fóra de España, PROTECTORA VILAGARCÍA e o usuario someteranse aos Xulgados e Tribunais de “A miña cidade”, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles.

13.2. Se o usuario decide utilizar ou consultar este sitio desde fóra de España, deberá ter presente que o fai por propia iniciativa, e que é responsable do cumprimento das leis locais pertinentes.

14. Duración e revisión.

14.1. A pesar de que a relación xurídica entre PROTECTORA VILAGARCÍA e o usuario, derivada do acceso e utilización do sitio, ten unha duración indefinida, esta considerarase finalizada no momento que a compañía modifique as presentes condicións xerais. No momento no que a compañía anuncie a modificación das condicións xerais, e o usuario acceda e utilice os servizos e contidos do sitio, considerarase iniciada unha nova relación xurídica entre ambas as partes de carácter igualmente indefinido.

14.2. Sen prexuízo do anterior, a empresa PROTECTORA VILAGARCÍA está facultada para suspender, interromper, ou dar por finalizada de modo unilateral, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo/previo aviso nin xusta causa, a prestación de calquera dos servizos que ofrece.

14.3. PROTECTORA VILAGARCÍA resérvase o dereito para revisar, unilateralmente e sen aviso previo/previo aviso, as presentes condicións de uso en calquera momento. As condicións revisadas entrarán en vigor tan pronto queden publicadas neste sitio. Se o usuario fai uso habitual deste sitio deberá revisar as condicións con regularidade, e absterase de acceder ao sitio se non considerase aceptables calquera das condicións revisadas.